logo
Lectio

Hjem / Officielt / Sammenlignelig brugerinformation

Sammenlignelig brugerinformation

Aktuelle uddannelser


Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt


Karaktergivningen


Gennemførte evalueringer


Indretning, faciliteter og tilgængelighed
Aktuelle uddannelser


Århus Akademi udbyder 2-årig studenterkursus - stx, højere forberedelseseksamen – hf og gymnasial suppleringskursus – gskVærdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt


Århus Akademi:Profil for Århus Akademi


Århus Akademi er det eneste ungdomsuddannelsessted i Danmark med både hf, studenterkursus og gsk (Gymnasiale suppleringskursus). Eleverne på Århus Akademi har traditionelt en højere gennemsnitsalder end eleverne på andre gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er kendetegnende for Århus Akademi, at rammer for samvær og skolemiljøet er godt på tværs af de tre ungdomsuddannelser. Eleverne på Århus Akademi er som helhed meget målrettede i deres uddannelsesvalg. Dette gælder ikke mindst studenterkursisterne, der i høj grad vælger de lange videregående uddannelser.


Århus Akademi har en vigtig funktion som opsamlingssted for de voksne unge, der af personlige, sociale eller andre grunde har haft dårlige erfaringer med de traditionelle uddannelsessteder. Forholdet mellem lærere og elever er karakteriseret ved åbenhed og en god omgangstone.


Elever har mulighed for at tale med en studievejleder for at få råd eller vejledning, eller ved mere alvorlige personlige problemer at få en henvisning til en af de psykologer, som er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Amtet. Desuden har skolen en læsepædagog, der kan hjælpe elever med læse- og staveproblemer.


Forventninger til eleverne på Århus Akademi


Eleverne på Århus Akademi har traditionelt en højere gennemsnitsalder og er mere modne. Skolen forventer, at eleverne møder velforberedte til alle timer og afleverer alle stillede opgaver rettidigt. For at give eleverne en så god start som mulig tilrettelægges skoleårets første 10 uger som en kombination af almindelig fagundervisning og en række introduktionsforløb, som skal lette den enkelte elevs overgang til den valgte ungdomsuddannelse.


Eleverne introduceres til tekstbehandling og forskellige skriveteknikker med det formål at gøre hjemmearbejdet med skriftlige opgaver mere overkommeligt. På mindre kurser og undervisningsforløb lærer eleverne gode arbejdsvaner, så deres udbytte af timerne styrkes.


Århus Akademi har lærerteam i alle første klasser. Deres vigtigste opgave er at sikre, at klassen fungerer optimalt, så den enkelte elev befinder sig i et godt læringsmiljø.


Pædagogisk grundlag


Vi lægger vægt på at en ungdomsuddannelse handler om at udvikle faglige, personlige og sociale færdigheder. Foruden at besidde de faglige færdigheder er det vigtigt at kunne samarbejde med andre mennesker, indgå i et demokrati, tolerere anderledes tænkende og være globalt orienteret.


På Århus Akademi tror vi, at de studerendes egen indsats, er helt afgørende for, hvor meget de lærer. Der er et højt fagligt niveau og vil gerne give eleverne medindflydelse på undervisningen.


På Århus Akademi skal alle førsteklasser gennemføre et til tre faglige eller tværfaglige projektforløb i løbet af det første skoleår.


I projektarbejde skal der lægges vægt på både de faglige færdigheder og gruppearbejdsprocessen derfor afholder vi et basiskursus i gruppearbejde, som senere følges op i undervisningen. Vi arbejder løbende med at forbedre denne arbejdsform, bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra eleverne.


Århus Akademi har lektiecafeer for elever, der har brug for ekstra faglig hjælp. Dels er der skemalagt en ugentligt lektiecafe i matematik i alle 1. hf-klasser, dels er der mulighed for at aftale lektiecafeer i de enkelte fag i hver enkelt klasse – ordningen benyttes i stor udstrækning og vurderes positivt af både lærere og elever.


Vi gennemfører evalueringer af undervisningen og den enkelte elev.


IT i undervisningen


Da IT-kompetencer er centrale i både de videre studier og på arbejdsmarkedet, gennemfører skolen basisbrugerkurser i tekstbehandling, informationssøgning på Internettet og skolens konferencesystem. I fagene anvendes edb i undervisningen, og det forventes, at alle elever bruger skolens IT-faciliteter ved dagligt at orientere sig på skolens konferencesystem.


De fleste elever på Århus Akademi er flyttet hjemmefra og har ikke nødvendigvis selv edb-udstyr og opkobling til Internettet, derfor har skolen tre lokaler med edb-udstyr til elevbrug efter skoletid.


IT er et vigtigt redskab ved gruppearbejde, projektarbejde og tværfagligt samarbejde. I det kommende skoleår vil en række klasser arbejde mere intensivt med anvendelse af IT.


På skolens hjemmeside kan den enkelte elev se eget skema, egne karakterer og forsømmelser.


På skolens konferencesystem findes fag- og klassekonferencer, hvor lærere og elever kan kommunikere elektronisk om undervisningen. Som en central del af elevdemokratiet er der også på denne måde mulighed for at følge med i elevrådets og udvalgenes arbejde.


Socialt liv


Århus Akademi prioriterer det sociale liv på en uddannelsesinstitution højt. Det sker gennem: Studierejse, faglige ekskursioner, fællestimer, hyttetur, fredagscafeer og fester. Vi har en kombineret kantine og festsal.


Der er muligheder for at deltage i frivillig idræt, musik og billedkunst.Karaktergivningen


Du kan finde oplysninger om karaktergennemsnit for gymnasierne i Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.Gennemførte evalueringer


Større evalueringer kan findes på skolens hjemmeside.Indretning, faciliteter og tilgængelighed


Sportsfaciliteter


Idræt foregår i Vejlby-Risskov Centrets lokaler.


Har du idræt om morgenen, møder du i Centret kl. 8.00, så du kan være omklædt i idrætslokalerne kl. 8.10. Hvis du har idræt om morgenen, skal du altså selv køre til Centret. Efter idræt bliver du kørt til skolen med bus.


Har du idræt om eftermiddagen, bliver du afhentet på skolen af en bus, som kører til Centret. Du skal selv køre hjem fra centret efter idræt. Bussen afgår fra skolen i frikvarteret før idrætstimerne.


Kantineforhold


Egen kantine med kantineudsalg. Kantinen virker efter cafeteria-princippet, og der bages hver dag frisk brød og der tilbydes både kolde og lune retter til priser, som vi holder så lave som muligt.


Der er selvafrydning. Service må ikke fjernes fra kantinen eller bringes med ud i undervisningslokalerne. Flasker fra automaterne skal afleveres i kantinen efter brug. Kantinen fungerer som en elev- og personaleforening, og eleverne har to repræsentanter i bestyrelsen.


Faglokaler


16 almindelige undervisningslokaler, heraf 2 udstyret med edb-arbejdspladser til gruppearbejde og projektarbejde.
4 edb-lokaler, heraf ét reserveret til undervisning
4 faglokaler til fagene fysik og kemi
To faglokaler til biologi
Ét faglokale til geografi
Ét faglokale til billedkunst
Ét faglokale til musik.


Grupperum og studieværksteder med elevpladser


Kombinerede gruppefaciliteter og elevarbejdspladser på gangarealer for op til 100 elever og i kantinen for op til 300 elever


Aktiviteter uden for undervisningstiden


Adgang til skolens computere uden for undervisningstiden, da hovedparten af skolens elever er flyttet hjemmefra og ikke nødvendigvis selv har edb-udstyr eller nedadgang.


Muligheder for frivillig billedkunst, musik og idræt


Fredagscafe hver måned og fest 5 til 6 gange årligt


Skolens alder


Århus Akademi blev grundlagt i 1933 som privat studenterkursus af Svend Andersen. Staten overtog Århus Akademi i 1965 og skolens nuværende bygning, der er tegnet af C. F. Møllers Tegnestue, blev taget i brug i 1970.


Handicapfaciliteter


Århus Akademi har elevator som gør det muligt for kørestolsbrugere at komme rundt på hele skolen.


IT faciliteter (der fokuseres på funktionalitet og ikke kvantitet)Konferencesystem med elektronisk opslagstavle og mailadresser for alle elever. På konferencesystemet har alle hold deres egne konferencer og som en del af elevdemokratiet er der adgang til at følge med i elevrådets og udvalgenes arbejde.Skema, de fleste lektier og karakterer findes på www.lectio.dkPå skolens hjemmeside findes en lang række vejledninger i brug af edb, og en del lærere har lagt undervisningsmateriale på hjemmesiden. Via skolens hjemmeside har den enkelte elev muligheder for at se eget skema, egne karakterer og oversigt over eget fremmøde.4 edb-lokaler, heraf én reserveret til undervisning.
Adgang til skolens computere uden for undervisningstiden.